تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
 مسئله شماره:1022
در هر ركعت بعد از قرائت باید به اندازه ای خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد، و این عمل را ركوع می گویند.

مسئله شماره:1023
اگر به اندازه ركوع خم شود ولی دستها را به زانو نگذارد اشكال ندارد.
مسئله شماره:1024
هرگاه ركوع را بطور غیر معمول بجا آورد، مثلا به چپ یا راست خم شود،اگر چه دستهای او به زانو برسد صحیح نیست .

مسئله شماره:1025
خم شدن باید به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار دیگری مثلا برای كشتن جانور خم شود، نمی تواند آن را ركوع حساب كند بلكه باید بایستد و دوباره برای ركوع خم شود، و به واسطه این عمل ، ركن زیاد نشده و نماز باطل نمی شود.

مسئله شماره:1026
كسی كه دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد، مثلا دستش خیلی بلند است كه اگر كمی خم شود به زانو می رسد یا زانوی او پایین تر ازمردم دیگراست كه باید خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد باید به انداره معمول خم شود.

مسئله شماره:1027
كسی كه نشسته ركوع می كند باید به قدری خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است به قدری خم شود كه صورت نزدیك جای سجده برسد.

مسئله شماره:1028
آیت الله گلپایگانی: احتیاط آن است كه در ركوع ، سه مرتبه "سبحان الله " یا یك مرتبه "سبحان ربی العظیم و بحمده " بگوید و سزاوار است به قدر امكان مراعات این احتیاطبشود اگر چه مطلق ذكر از تحمید و تسبیح و تهلیل كافی است به شرط آنكه به قدر سه "سبحان الله " مثلا باشد. ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یك "سبحان الله "كافی است . انسان هر ذكری در ركوع بگوید كافی است ولی احتیاط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه "سبحان الله " یا یك مرتبه "سبحان ربی العظیم و بحمده "كمتر نباشد.

مسئله شماره:1029
ذكر ركوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود و مستحب است آن را سه یا پنچ یا هفت مرتبه بلكه بیشتر بگویند.

مسئله شماره:1030
در ركوع باید به مقدار ذكر واجب ، بدن آرام باشد و در ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكری كه برای ركوع دستور داده اند بگوید بنابر احتیاطواجب ، آرام بودن بدن لازم است .

مسئله شماره:1031
اگر موقعی كه ذكر واجب ركوع را می گوید، بی اختیار به قدری حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود آیت الله گلپایگانی: باید بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذكر را بگوید، ولی اگر... باید بعد از آرام گرفتن بدن بنابر احتیاطواجب دوباره ذكر را بگوید ولی اگر كمی حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود، یا انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد.

مسئله شماره:1032
اگر پیش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گیرد عمدا ذكر ركوع را بگوید آیت الله گلپایگانی: باید بعد از رسیدن به ركوع و آرام گرفتن بدن دوباره ذكر را بگوید وبنابر احتیاط لازم نماز را پس از اتمام اعاده نماید و اگر به همان ذكر اول اكتفاكند، نماز باطل است . نمازش باطل است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com