تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:978
در ركعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه انسان باید اول حمد و بعد از آن یك سوره تمام بخواند.
مسئله شماره:979
اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند، مثلابترسد كه اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند، نباید سوره را بخواند. آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . و اگر در كاری عجله داشته باشد، می تواند سوره رانخواند.
مسئله شماره:980
اگر عمدا سوره را پیش از حمد بخواند، آیت الله گلپایگانی: و بعد حمد را بخواند و به ركوع رود، نمازش باطل است . ولی اگر بعد ازحمد، سوره را دوباره بخواند، احتیاط آن است كه نماز را تمام كند و دوباره اعاده نماید. و اگر اشتباها سوره ... نمازش باطل است . و اگراشتباها سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رهاكند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند.
مسئله شماره:981
اگر حمد و سوره یا یكی از آنها را فراموش كند و بعد از رسیدن به ركوع بفهمد، نمازش صحیح است .
مسئله شماره:982
اگر پیش از آنكه برای ركوع خم شود، بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده بایدبخواند، و اگر بفهمد سوره را نخوانده باید فقط سوره را بخواند. ولی اگر بفهمدحمد تنها را نخوانده ، باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند. و نیزاگر خم شود و پیش از آنكه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها یا حمدتنها را نخوانده ، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید.
مسئله شماره:983
اگر آیت الله گلپایگانی: در نماز فریضه ... در نماز یكی از چهار سوره ای را كه آیه سجده دارد و در مسأله 355گفته شد عمدا بخواند، نمازش باطل است .
مسئله شماره:984
اگر اشتباها مشغول خواندن سوره ای شود كه سجده واجب دارد، چنانچه پیش ازرسیدن به آیه سجده بفهمد، باید آن سوره را رها كند و سوره دیگر بخواند. و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط برای سجده واجب اشاره كند و سوره را تمام كند، و بعد یك سوره دیگر احتیاطا به قصد قربت مطلقه بخواند و به ركوع رود و نماز را تمام كند،و بعد از نماز بنابر احتیاط سجده آن را بجا آورد. باید در بین نماز با اشاره سجده آن رابجا آورد و به همان سوره كه خوانده اكتفا نماید.
مسئله شماره:985
اگر در نماز آیه سجده را آیت الله گلپایگانی: بشنود نمازش صحیح است . و بنابر احتیاط برای سجده واجب اشاره كند، وبعد از نماز هم سجده را بجا آورد. بشنود و به اشاره سجده كند، نمازش صحیح است .
مسئله شماره:986
در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست ، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد. ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد، باید همان سوره را بخواند.
مسئله شماره:987
در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه ، مستحب است در ركعت اول بعد از"حمد" سوره "جمعه "، و در ركعت دوم بعد از "حمد" سوره "منافقین " بخواند. واگر مشغول یكی از اینها شود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را رها كند و سوره دیگر بخواند.
مسئله شماره:988
اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره "قل هو الله احد" یا سوره "قل یا ایهاالكافرون " شود، نمی تواند آن را رها كند و سوره دیگر بخواند. ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی به جای سوره "جمعه " و "منافقین " یكی از این دو سوره را بخواند، تا به نصف نرسیده می تواند آن را رها كند و سوره "جمعه " و "منافقین " را بخواند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com