تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:958
قیام در موقع گفتن تكبیرة الاحرام و قیام پیش از ركوع كه آن را قیام متصل به ركوع می گویند ركن است . ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد ازركوع ، ركن نیست و اگر كسی آن را از روی فراموشی ترك كند، نمازش صحیح است .
مسئله شماره:959
واجب است پیش از گفتن تكبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین كند كه در حال ایستادن تكبیر گفته است .
مسئله شماره:960
اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید كه ركوع نكرده ، باید بایستد و به ركوع رود. و اگر بدون این كه بایستد به حال خمیدگی به ركوع برگردد، چون قیام متصل به ركوع را بجا نیاورده ، نماز او باطل است .
مسئله شماره:961
موقعی كه ایستاده است باید بدن را حركت ندهد و به طرفی خم نشود وبه جایی تكیه نكند. ولی اگر از روی ناچاری باشد، یا در حال خم شدن برای ركوع پاها را حركت دهد، اشكال ندارد.
مسئله شماره:962
اگر موقعی كه ایستاده از روی فراموشی بدن را حركت دهد یا به طرفی خم شودیا به جایی تكیه كند اشكال ندارد. ولی در قیام موقع گفتن تكبیرة الاحرام وقیام متصل به ركوع اگر از روی فراموشی هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید نمازرا تمام كند و دوباره بخواند.
مسئله شماره:963
آیت الله گلپایگانی: به احتیاط واجب ... باید در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین باشد. ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد، و اگر روی یك پا هم باشد اشكال ندارد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com