تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:943
انسان باید نماز را به نیت قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید كه چهار ركعت نماز ظهر می خوانم قربه الی الله . آیت الله گلپایگانی: بلكه در نماز احتیاط، احتیاط لازم نگفتن به زبان است .
مسئله شماره:944
اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت كند كه چهار ركعت نماز می خوانم ومعین نكند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است . و نیز كسی كه مثلا قضای نمازظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر رابخواند، باید نمازی را كه می خواند در نیت معین كند.
مسئله شماره:945
انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد. پس اگر در بین نماز به طوری غافل شود كه اگر بپرسند چه می كنی نداند چه بگوید، نمازش باطل است .
مسئله شماره:946
انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند. پس كسی كه ریا كند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است ، خواه فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.
مسئله شماره:947
اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا بجا آورد نماز باطل است ، چه آن قسمت واجب باشد مثل حمد و سوره ، چه مستحب باشد مانند قنوت . آیت الله گلپایگانی: و لیكن در مستحب ، احتیاط لازم آن است كه نماز را تمام و دوباره اعاده نماید. بلكه اگر تمام نماز را... بلكه اگر تمام نماز را برای خدا بجا آورد ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت ، یا به طرز مخصوصی مثلا با جماعت نمازبخواند، نمازش باطل است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com