تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1105
بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حالی كه نشسته و بدن آرام است بگوید: "السلام علیك ایها النبی و رحمة الله و بركاته " و بعد از آن بایدبگوید: "السلام علیكم " آیت الله گلپایگانی: و احوط آن است كه ... و احوط استحبابی آن است كه "و رحمة الله و بركاته " رااضافه نماید یا بگوید: "السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ". آیت الله گلپایگانی: ولی اگر این سلام را بگوید، احتیاط واجب آن است كه بعد از آن "السلام علیكم و رحمة الله و بركاته " را هم بگوید.

مسئله شماره:1106
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعی یادش بیاید كه صورت نماز به هم نخورده و كاری هم كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می كند مثل پشت به قبله كردن انجام نداده باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1107
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعی یادش بیاید كه صورت نماز به هم خورده است چنانچه پیش از آن كه صورت نماز به هم بخورد كاری كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می كند مثل پشت به قبله كردن انجام نداده باشد نمازش صحیح است و اگر پیش از آن كه صورت نماز به هم بخورد كاری كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می كند انجام داده باشد آیت الله گلپایگانی: نمازش باطل است . بنابر احتیاط نمازش باطل است گرچه صحیح بودن آن خالی از قوت نیست .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com