تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1091
در سجده چند چیز مستحب است :1- كسی كه ایستاده نماز می خواند بعد از آنكه سر از ركوع برداشت و كاملا ایستاد وكسی كه نشسته نماز می خواند بعد از آن كه كاملا نشست برای رفتن به سجده تكبیربگوید.2- موقعی كه مرد می خواهد به سجده برود اول دستها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد.3- بینی را به مهر یا چیزی كه سجده بر آن صحیح است بگذارد.4- درحال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد بطوری كه سرآنها رو به قبله باشد.5- در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: "یا خیرالمسؤولین و یا خیرالمعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلك فانك ذوالفضل العظیم "، یعنی ای بهترین كسی كه از او سؤال می كنند و ای بهترین عطا كنندگان ، روزی بده به من وعیال من از فضل خودت ، پس به درستی كه تو دارای فضل بزرگی .6- بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر كف پای چپ بگذارد.7- بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تكبیر بگوید.8- بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفت "استغفر الله ربی و اتوب الیه " بگوید.9- سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دستها را روی رانها بگذارد.10- برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن "الله اكبر" بگوید.11- در سجده ها صلوات بفرستد آیت الله گلپایگانی: ولی آن را به قصد ذكری كه در سجده دستور داده اند نگوید... و اگر آن را به قصد ذكری كه در سجده ها دستورداده اند بگوید اشكال ندارد.12- در موقع بلند شدن ، دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد آیت الله گلپایگانی: و زن اول دستها را از زمین بردارد....13- مردها آرنجها و شكم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارندو زنها آرنجها و شكم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یكدیگر بچسبانند.و مستحبات دیگر سجده در كتابهای مفصل گفته شده است .

مسئله شماره:1092
قرآن خواندن در سجده مكروه است و نیز مكروه است برای برطرف كردن گردو غبار جای سجده را فوت كند و اگر در اثر فوت كردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است . و غیر اینها مكروهات دیگری هم در كتابهای مفصل گفته شده است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com