تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1199
در نه صورت اگر در شماره ركعتهای نماز چهار ركعتی شك كند باید فكرنماید، پس اگر یقین یا گمان به یك طرف شك پیدا كرد همان طرف را بگیرد و نمازرا تمام كند و گرنه به دستورهایی كه گفته می شود عمل نماید و آن نه صورت از این قرار است : اول : آنكه آیت الله گلپایگانی: بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم ... بعد از سر برداشتن از سجده دوم شك كند دو ركعت خوانده یا سه ركعت ، كه باید بنا بگذارد سه ركعت خوانده و یك ركعت دیگر بخواند و نمازرا تمام كند و بعد از نماز آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب یك ركعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد. یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته به دستوری كه بعد گفته می شود بجا آورد.

مسئله شماره:1200
اگر یكی از شكهای صحیح برای انسان پیش آید نباید نماز را بشكند وچنانچه نماز را بشكند معصیت كرده است پس اگر پیش از انجام كاری كه نمازرا باطل می كند آیت الله گلپایگانی: مثل پشت به قبله كردن ... مثل روگرداندن از قبله ، نماز را از سر گیرد نماز دومش هم باطل است . و اگر بعد از انجام كاری كه نماز را باطل می كند مشغول نماز شود نمازدومش صحیح است .

مسئله شماره:1201
اگر یكی از شكهایی كه نماز احتیاط بر آنها واجب است در نماز پیش آید،چنانچه انسان نماز را تمام كند و بدون خواندن نماز احتیاط، نماز را از سربگیرد، معصیت كرده است . پس اگر پیش از انجام كاری كه نماز را باطل می كندنماز را از سر گرفته ، نماز دومش هم باطل است ، و اگر بعد از انجام كاری كه نمازرا باطل می كند مشغول نماز شده ، نماز دومش صحیح است .

مسئله شماره:1202
وقتی یكی از شكهای صحیح برای انسان پیش آید، چنانكه گفته شد باید فكركند، ولی اگر چیزهایی كه به واسطه آنها ممكن است یقین یا گمان به یك طرف شك پیدا شود از بین نمی رود، چنانچه كمی بعد فكر كند، اشكال ندارد، مثلا اگر در سجده شك كند می تواند تا بعد از سجده فكر كردن را تأخیر بیندازد.

مسئله شماره:1203
اگر اول گمانش به یك طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود باید به دستور شك عمل نماید، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی كه وظیفه او است بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام كند.

مسئله شماره:1204
كسی كه نمی داند گمانش به یك طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر اومساوی است ، آیت الله گلپایگانی: اگر احتمال می دهد به یك طرف گمانش زیادتر باشد، باید آن طرف رابگیرد، و الا به دستور شك عمل كند. باید احتیاط كند و در هر مورد، احتیاط بطور مخصوصی است كه دركتابهای مفصل گفته شده است .

مسئله شماره:1205
اگر بعد از نماز بداند كه در بین نماز حال تردیدی داشته كه مثلا دو ركعت خوانده یا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته ، ولی نداند كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده ، آیت الله گلپایگانی: خوب است نماز احتیاط را بخواند. به احتیاط واجب باید نمازاحتیاط را بخواند.

مسئله شماره:1206
اگر موقعی كه تشهد می خواند یا بعد از ایستادن شك كند كه دو سجده رابجا آورده یا نه و در همان موقع یكی از شكهایی كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح می باشد برای او پیش آید، مثلا شك كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت ، آیت الله گلپایگانی: چنانچه به دستور آن شك عمل كند، نمازش صحیح می باشد. به احتیاط واجب باید به دستور آن شك عمل كند و نمازش را هم دوباره بخواند.

مسئله شماره:1207
اگر پیش از آنكه مشغول تشهد شود یا در ركعتهایی كه تشهد ندارد پیش ازایستادن شك كند كه دو سجده را بجا آورده یا نه ، و در همان موقع یكی از شكهایی كه بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است برایش پیش آید، نمازش باطل است .

مسئله شماره:1208
اگر موقعی كه ایستاده ، بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شك كند ویادش بیاید كه دو سجده یا یك سجده از ركعت پیش بجا نیاورده ، نمازش باطل است .

مسئله شماره:1209
اگر شك او از بین برود و شك دیگری برایش پیش آید، مثلا اول شك كندكه دو ركعت خوانده یا سه ركعت ، بعد شك كند كه سه ركعت خوانده یا چهار ركعت ،باید به دستور شك دوم عمل نماید.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com