تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1165
شكهایی كه نماز را باطل می كند از این قرار است :اول : شك در شماره ركعتهای نماز دو ركعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شك درشماره ركعتهای نماز مستحب آیت الله گلپایگانی: دو ركعتی و نماز احتیاط نماز را باطل نمی كند... دو ركعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی كند.دوم : شك در شماره ركعتهای نماز سه ركعتی .سوم : آنكه در نماز چهار ركعتی شك كند كه یك ركعت خوانده یا بیشتر.چهارم : آنكه در نماز چهار ركعتی پیش از تمام شدن آیت الله گلپایگانی: پیش از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده یابیشتر. پنجم :... سجده دوم شك كند كه دوركعت خوانده یا بیشتر . (تفصیل این مسأله در صورت چهارم مسأله 1199 بیان شده است ، مراجعه شود.)پنجم : شك بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج .ششم : شك بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش .هفتم : شك در ركعتهای نماز كه نداند چند ركعت خوانده است .هشتم : شك بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن . ولی اگر بعد از سجده دوم شك بین چهار و شش یا چهارو بیشتر از شش برای او پیش آید احتیاط مستحب آن است كه بنابر چهار بگذارد ونماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.

مسئله شماره:1166
اگر یكی از شكهای باطل كننده برای انسان پیش آید آیت الله گلپایگانی: و به قدری فكر كند كه از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود، می تواندنماز را به هم بزند و از سر بگیرد. نمی تواند نماز رابه هم بزند، ولی اگر به قدری فكر كند كه شك پا برجا شود، به هم زدن نمازمانعی ندارد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com