تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:788
مرد باید در حال نماز اگر چه كسی او را نمی بیند، عورتین خود را بپوشاند.و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
مسئله شماره:789
زن باید در موقع نماز تمام بدن ، حتی سر و موی خود را بپوشاند. ولی پوشاندن صورت به مقداری كه در وضو شسته می شود، و دستها تا مچ ، و پاها تامچ پا لازم نیست . اما برای آنكه یقین كند كه مقدار واجب را پوشانده است ، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.
مسئله شماره:790
موقعی كه انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را بجامی آورد، بلكه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم ، باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند.
مسئله شماره:791
اگر انسان عمدا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است . بلكه اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد، آیت الله گلپایگانی: هم باشد، نمازش باطل است . بنابر احتیاط واجب باید نمازش رادوباره بخواند.
مسئله شماره:792
اگر در بین نماز بفهمد كه عورتش پیدا است ، آیت الله گلپایگانی: احتیاط واجب آن است كه نماز را تمام كرده و بعد دوباره بخواند. ولی اگر بعد از نماز بفهمد... باید آن را بپوشاند. و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بكشد، احتیاط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. ولی اگر بعداز نماز بفهمد كه در نماز عورت او پیدابوده ، نمازش صحیح است .
مسئله شماره:793
اگر در حال ایستاده ، لباسش عورت او را می پوشاند، ولی ممكن است در حال دیگر مثلا در حال ركوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی كه عورت او پیدا می شود به وسیله ای آیت الله گلپایگانی: كه پوشاندن به آن در حال اختیار جایز است ، آن را بپوشاند... آن را بپوشاند، نماز او صحیح است . ولی احتیاط مستحب آن است كه باآن لباس نماز نخواند.

مسئله شماره:794
انسان می تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است كه موقعی خود را با اینها بپوشاند كه چیز دیگری نداشته باشد.
مسئله شماره:795
آیت الله گلپایگانی: انسان در حال نماز اگر ناچار باشد كه خود را با گل بپوشاند و نمازبخواند، احتیاط لازم آن است كه یك مرتبه دیگر مثل برهنه نماز بخواند، یعنی باایماء و اشاره . اگر غیر از گل هیچ چیز ندارد كه در نماز خود را بپوشاند، گل ساترنیست و می تواند برهنه نماز بخواند.
مسئله شماره:796
اگر چیزی ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهدكه پیدا می كند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را ت أخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نكرد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند.
مسئله شماره:797
كسی كه می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد، آیت الله گلپایگانی: و یا گودالی هم كه در آن بایستد پیدا نكند، و احتمال ندهد كه تا آخروقت ... و احتمال ندهد كه تا آخر وقت چیزی پیدا كند كه خود را باآن بپوشاند، آیت الله گلپایگانی: در صورتی كه احتمال بدهد كه ناظر محترم او را می بیند، نشسته نمازبخواند. و برای ركوع و سجود به قدری خم شود، كه عورتش پیدا نباشد. و برای سجودكمی بیشتر از ركوع خم شود و مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد. و اگراطمینان دارد كه ناظر محترم او را نمی بیند، احتیاط آن است كه دو نماز ایستاده بخواند. و موقعی كه ایستاده است ، قبل خود را با دست بپوشاند، و در یكی از آن دونماز ركوع و سجود را بجا آورد، و در دیگری به جای ركوع و سجود با سر اشاره نماید،اگر چه بنابر اقوی می تواند اكتفا كند به نماز با اشاره سر در ركوع و سجود. و اگرگودالی هست كه بتواند در آن بایستد، باید نماز مختار بخواند. در صورتی كه نامحرم او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند وعورت خود را با ران خود بپوشاند. و اگر كسی او را نمی بیند، ایستاده نمازبخواند و جلوی خود را با دست بپوشاند. و در هر صورت ركوع و سجود را بااشاره انجام می دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر می آورد.
 

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com