تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:729
اگر چوب یا چیزی مانند آن را راست در زمین هموار فرو برند، صبح كه خورشید بیرون می آید، سایه آن به طرف مغرب می افتد. و هر چه آفتاب بالا می آید،این سایه كم می شود. و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی آیت الله گلپایگانی: در رابطه با ظهر شرعی باید توجه داشت ، ظهر شرعی در بعضی مواقع سال چنددقیقه پیش از ساعت دوازده (به ساعت ظهر كوك ) و گاهی چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است . به آخرین درجه كمی می رسد،و ظهر كه گذشت ، سایه آن به طرف مشرق برمی گردد. و هر چه خورشید رو به مغرب می رود، سایه زیادتر می شود. بنابر این وقتی سایه به آخرین درجه كمی رسید و دومرتبه رو به زیاد شدن گذاشت ، معلوم می شود ظهر شرعی شده است . ولی در بعضی شهرهامثل مكه كه گاهی موقع ظهر سایه به كلی از بین می رود، بعد از آنكه سایه دوباره پیدا شد، معلوم می شود ظهر شده است .
مسئله شماره:730
چوب یا چیز دیگری را كه برای معین كردن ظهر به زمین فرو می برند، شاخص گویند.
مسئله شماره:731
نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركی دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. آیت الله گلپایگانی: كه اگر كسی سهوا تمام نماز عصر را در این وقت بخواند نمازش باطل است و وقت مخصوص نماز عصر... و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است كه به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد، كه اگر كسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر اوقضا شده و باید نماز عصر را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است . آیت الله گلپایگانی: كه اگر كسی در این وقت اشتباها تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهربخواند نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بعد از آن بجا آورد. و اگر كسی اشتباها نمازظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، نمازش صحیح است .
مسئله شماره:732
اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و در بین نمازبفهمد اشتباه كرده است ، چنانچه در وقت مشترك باشد، باید نیت را به نمازظهر برگرداند. یعنی نیت كند كه آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می خوانم ، همه نماز ظهر باشد. و بعد از آنكه نماز را تمام كرد، نماز عصر رابخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، آیت الله گلپایگانی: نماز باطل است و آن را رها می كند، و هر دو نماز را به ترتیب به جامی آورد. و می تواند احتیاطا نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام كند،بعد هر دو نماز را به ترتیب بجا آورد. باید نیت را به نماز ظهربرگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عصر را بخواند و احتیاط آن است كه دوباره نماز عصر را هم بعد از آن بخواند، و این احتیاط خیلی خوب است .
مسئله شماره:733
آیت الله گلپایگانی: در زمان حضور امام علیه السلام واجب است انسان در روز جمعه به جای نماز ظهر، دو ركعت نماز جمعه بخواند. ولی در این زمان اگر كسی نماز جمعه بخواند،احتیاط واجب آن است كه نماز ظهر را هم بخواند. در روز جمعه انسان می تواند به جای نماز ظهر، دو ركعت نماز جمعه بخواند. ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر نماز جمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و این احتیاط خیلی مطلوب است .
مسئله شماره:734
آیت الله گلپایگانی: وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا مقداری كه مكلف بتواند نماز جمعه را با شرایط آن ، از تحصیل طهارت از حدث و خبث و حضور در اجتماع ، بجا آورد. احتیاط واجب آن است كه نماز جمعه را از موقعی كه عرفا اول ظهرمی گویند، تاخیر نیندازد. و اگر از اوایل ظهر تاخیر افتاد، به جای نماز جمعه نمازظهر بخواند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com