تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:755
انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نمازمغرب بخواند. و اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش ازنماز مغرب بخواند، باطل است .
مسئله شماره:756
اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید كه نمازظهر را خوانده است ، نمی تواند نیت را به نماز عصر برگرداند، بلكه باید نمازرا بشكند و نماز عصر را بخواند. و همینطور است در نماز مغرب و عشا.
مسئله شماره:757
اگر در بین نماز عصر یقین كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به نماز ظهر برگرداند آیت الله گلپایگانی: چنانچه یادش بیاید كه نماز ظهر را خوانده بوده ، بنابر احتیاط واجب باید نیت را به نماز عصر برگرداند، و بعد از تمام كردن نماز، دوباره نماز عصر رابخواند. مگر آنكه پیش از بجا آوردن جزئی از اجزاء به قصد ظهر یادش بیاید، كه در این صورت نماز را به نیت عصر تمام می كند و اعاده لازم نیست . و داخل ركن شود و بعد یادش بیاید كه نماز ظهر را خوانده بوده ، نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند. ولی اگر پیش از داخل شدن در ركن یادش بیاید، باید نیت را به نماز عصر برگرداند و آنچه به نیت ظهرخوانده ، دوباره به نیت عصر بخواند، و نمازش صحیح است .
مسئله شماره:758
اگر در بین نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده یا نه ، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند. ولی اگر وقت به قدری كم است كه بعد از تمام شدن نماز مغرب می شود، باید به نیت نماز عصر، نماز را تمام كند و نماز ظهرش قضاندارد.
مسئله شماره:759
اگر در نماز عشا پیش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب راخوانده یا نه ، چنانچه وقت به قدری كم است كه بعد از تمام شدن نماز، نصف شب می شود، باید به نیت عشا نماز را تمام كند. آیت الله گلپایگانی: و بعد مغرب را به قصد ما فی الذمه بجا آورد. و اگر بیشتر وقت دارد ویك ركعت از آن در وقت مشترك واقع شده باشد، باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتی تمام كند، بعد نماز عشا را بخواند. و اگر بیشتر وقت دارد، بایدنیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتی تمام كند، بعد نماز عشا رابخواند.
مسئله شماره:760
اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به ركوع ركعت چهارم ، شك كند كه نمازمغرب را خوانده یا نه ، باید نماز را تمام كند، بعد نماز مغرب رابخواند. آیت الله گلپایگانی: و بعد عشا را نیز اعاده نماید، بنابر احتیاط لازم . مگر اینكه این شك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد، كه در این صورت خواندن نماز مغرب لازم نیست . ولی اگراین شك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد، خواندن نماز مغرب لازم نیست .
مسئله شماره:761
اگر انسان نمازی را كه خوانده احتیاطا دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید، نمازی را كه باید پیش از آن بخواند نخوانده است ، نمی تواند نیت را به آن نماز برگرداند. مثلا موقعی كه نماز عصر را احتیاطا می خواند، اگر یادش بیاید نمازظهر را نخوانده است ، نمی تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.
مسئله شماره:762
برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا، و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست .
مسئله شماره:763
اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان می تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممكن باشد. مثلااگر مشغول نماز ظهر است ، در صورتی می تواند نیت را به قضای صبح برگرداند كه داخل آیت الله گلپایگانی: ركوع ركعت سوم نشده باشد. ركعت سوم نشده باشد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com