تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:735
مغرب موقعی است كه سرخی طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پیدامی شود، آیت الله گلپایگانی: از بالای سر انسان بگذرد. از بین برود.
مسئله شماره:736
نماز مغرب و عشا هر كدام وقت مخصوص و مشتركی دارند:وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد كه اگر كسی مثلا مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوا در این وقت بخواند، آیت الله گلپایگانی: نماز باطل است . و وقت مخصوص نماز عشا... احتیاط مستحب آن است كه بعداز نماز مغرب ، نماز عشا را دوباره بخواند. و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد كه اگر كسی تا این موقع نماز مغرب را آیت الله گلپایگانی: نخواند، باید اول نماز عشا و... عمدا نخواند، باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و بین وقت مخصوص نماز مغرب ووقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترك نماز مغرب و عشا است ، كه اگر كسی در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز ملتفت شود،نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.
مسئله شماره:737
وقت مخصوص و مشترك كه معنی آن در مسأله پیش گفته شد، برای اشخاص فرق می كند. مثلا اگر به اندازه خواندن دو ركعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر كسی كه مسافر است ، تمام شده و داخل وقت مشترك می شود. و برای كسی كه مسافر نیست ، باید به اندازه خواندن چهار ركعت نماز بگذرد.
مسئله شماره:738
اگر پیش از خواندن نماز مغرب ، سهوا مشغول نماز عشا شود و در بین نمازبفهمد كه اشتباه كرده ، چنانچه آیت الله گلپایگانی: تمام آنچه را خوانده یا مقداری از آن را در وقت مشترك خوانده و به ركوع چهارم نرفته است ... به ركوع ركعت چهارم نرفته است ، باید نیت رابه نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشا را بخواند. و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته باید نماز را تمام كند، بعد نماز مغرب را بخواند. آیت الله گلپایگانی: و احتیاط لازم آن است كه بعد از مغرب ، نماز عشا را اعاده نماید. امااگر تمام آن چه را خوانده در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و پیش از ركوع ركعت چهارم یادش بیاید، می تواند احتیاطا نیت را به نماز مغرب برگرداند و نمازرا تمام كند و دوباره نماز مغرب و بعد از آن ، عشا را بخواند. و می تواند رها كندو هر دو نماز را به ترتیب بجا آورد.اما اگر تمام آنچه را خوانده ، در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و پیش از ركوع ركعت چهارم یادش بیاید، باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز راتمام كند و بعد از آن عشا را بخواند. ولی احتیاط مستحب آن است كه بعد از نمازعشا، دوباره نماز مغرب و عشا را بخواند و این احتیاط خیلی خوب است .
مسئله شماره:739
آخر وقت نماز عشا نصف شب است . آیت الله گلپایگانی: و شب را باید از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد بنابر احتیاط، نه تااول آفتاب . و احتیاط واجب آن است كه برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها، شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد، آیت الله گلپایگانی: بنابر این تقریبا 11 ساعت و یك ربع بعد از ظهر شرعی ، آخر وقت نمازمغرب و عشا است . و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند.
مسئله شماره:740
اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تانصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینكه نیت ادا و قضا كند، بجا آورد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com