تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1159
شكستن نماز واجب از روی اختیار حرام است ، ولی برای حفظ مال وجلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.

مسئله شماره:1160
اگر حفظ جان خود انسان یا كسی كه حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی كه نگهداری آن واجب می باشد بدون شكستن نماز ممكن نباشد باید نماز را بشكند ولی شكستن نماز برای مالی كه اهمیت ندارد مكروه است .

مسئله شماره:1161
اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از اومطالبه كند چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد باید در همان حال بپردازدو اگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نیست باید نماز را بشكند و طلب او رابدهد، بعد نماز را بخواند.

مسئله شماره:1162
اگر در بین نماز بفهمد كه مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد بایدنماز را تمام كند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی زندباید در بین نماز تطهیر كند بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم می زندآیت الله گلپایگانی: درصورتی كه بعد از نماز تطهیر مسجد ممكن باشد شكستن نماز جایز نیست واگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممكن نباشد یا تأخیر تا بعد از نماز هتك مسجد باشدباید نماز را بشكند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند. باید نماز را بشكند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.

مسئله شماره:1163
كسی كه باید نماز را بشكند اگر نماز را تمام كند معصیت كرده ولی نماز او صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است كه دوباره بخواند.

مسئله شماره:1164
اگر پیش از آنكه به اندازه ركوع خم شود یادش بیاید كه اذان آیت الله گلپایگانی: و اقامه را فراموش كرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشكند، و اما اگر فقط اذان را فراموش كرده جایز نیست نماز را بشكند. یااقامه را فراموش كرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشكند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com