تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:768
نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود. آیت الله گلپایگانی: و وقت فضیلت آن ... و وقت آن از اول ظهراست تا موقعی كه آن مقدار از سایه شاخص كه بعداز ظهر پیدا می شود، به اندازه دو هفتم آن شود. مثلا اگر درازی شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدارسایه ای كه بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت آیت الله گلپایگانی: فضیلت نافله ظهر است . و تا آخر وقت فریضه هرگاه پیش از نماز ظهر به قصد ادا بجا آورد، صحیح است . و همچنین وقت ادای نافله عصر، تا وقت ادای فریضه عصر است . نافله ظهر است .
مسئله شماره:769
نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود. و وقت آیت الله گلپایگانی: فضیلت آن تا... آن تا موقعی است كه آن مقدار از سایه شاخص كه بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم آن برسد. آیت الله گلپایگانی: و چنانچه بخواهد نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، یا نافله عصر را بعد ازنماز عصر بخواند، بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نكند، و به قصد ما فی الذمه بجا آورد.و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتراست نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند. وبنابر احتیاط واجب ، نیت ادا و قضا نكند.
مسئله شماره:770
وقت نافله مغرب ، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی كه سرخی طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پیدا می شود، از بین برود. آیت الله گلپایگانی: اگر چه بعید نیست امتداد وقت نافله مغرب به امتداد وقت آن .

مسئله شماره:771
وقت نافله عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است . و بهتراست بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود
مسئله شماره:772
نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود. و وقت آیت الله گلپایگانی: فضیلت آن بعد از فجر اول است ، تا وقتی كه سرخی طرف مشرق پیدا شود. ونشانه فجر اول در وقت نماز صبح گفته شد. و ممكن است نافله صبح را بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند. آن بعد ازگذشتن از نصف شب ، به مقدار خواندن یازده ركعت نماز شب است . ولی احتیاط آن است كه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن كه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، كه در این صورت مانعی ندارد.
مسئله شماره:773
وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح ، و بهتر است نزدیك اذان صبح خوانده شود.
مسئله شماره:774
مسافر و كسی كه برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند آن را در اول شب بجا آورد.
 

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com