تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1157
مكروه است در نماز صورت را كمی به طرف راست یا چپ بگرداند وچشمها را هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی كند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خط قرآن یا كتاب یا خطانگشتری نگاه كند و نیز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر، برای شنیدن حرف كسی ساكت شود بلكه هر كاری كه خضوع و خشوع را از بین ببرد مكروه می باشد.

مسئله شماره:1158
موقعی كه انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری كردن از بول و غائطمكروه است نماز بخواند و همچنین پوشیدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد درنماز مكروه می باشد و غیر از اینها مكروهات دیگری هم در كتابهای مفصل گفته شده است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com