تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1390
آیت الله گلپایگانی: اگر پدر به جهت عذری نماز یا روزه اش را بجا نیاورده باشد، بعد ازفوت او بر پسر بزرگتر واجب است قضا نماید یا برای انجام آن اجیر بگیرد هرچندپدر نتوانسته قضا كند و بنابر احتیاط واجب اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد پسر بزرگتر باید آن را قضا نماید و در مورد مادر نیز احتیاط واجب رعایت این حكم است بلكه در صورتی كه وصیت نكرده باشند و پسر هم نداشته باشند احتیاطواجب این است كه اكبر ذكور از اولیاء میت نماز و روزه او را قضا كنند و بانبود ذكور، اناث از آنها انجام دهند. اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترك نكرده و می توانسته قضا كند بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد ازمرگش بجا آورد یا برای او اجیر بگیرد بلكه اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد واجب است به همین طور عمل كند و نیز روزه ای را كه در سفر نگرفته اگرچه نمی توانسته قضا كند، واجب است كه پسر بزرگتر قضا نماید یا برای او اجیربگیرد.

مسئله شماره:1391
اگر پسر بزرگتر شك دارد كه آیت الله گلپایگانی: پدر و مادرش نماز و روزه قضا داشته اند یا نه ... پدر نماز و روزه قضا داشته یا نه چیزی بر او واجب نیست .

مسئله شماره:1392
اگر پسر بزرگتر بداند كه آیت الله گلپایگانی: پدر و مادرش ... پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجاآورده یا نه ، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

مسئله شماره:1393
اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است ، آیت الله گلپایگانی: قضای نماز و روزه پدر و مادر بر هیچ كدام از پسرها واجب نیست ... قضای نماز و روزه پدربر هیچ كدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است كه نماز و روزه اورا بین خودشان قسمت كنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.

مسئله شماره:1394
اگر میت وصیت كرده باشد كه برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، بعداز آنكه اجیر نماز و روزه او را به طور صحیح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست . آیت الله گلپایگانی: و همچنین اگر كسی مجانا از طرف میت ، نماز و روزه او را قضا نماید.

مسئله شماره:1395
اگر پسر بزرگتر بخواهد آیت الله گلپایگانی: نماز پدر و مادر را بخواند... نماز پدر را بخواند باید به تكلیف خود عمل كند مثلا قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.

مسئله شماره:1396
كسی كه خودش نماز و روزه قضا دارد اگر نماز و روزه آیت الله گلپایگانی: پدر و مادر هم بر او واجب شود... پدر هم براو واجب شود هر كدام را اول بجا آورد صحیح است .

مسئله شماره:1397
اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر آیت الله گلپایگانی: یا مادر... نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی كه بالغ شد یا عاقل گردید باید نماز و روزه پدر آیت الله گلپایگانی: یا مادر... را قضا نماید، و چنانچه پیش ازبالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم آیت الله گلپایگانی: واجب است بنابر احتیاط. چیزی واجب نیست .

مسئله شماره:1398
اگر پسر بزرگتر پیش از آنكه آیت الله گلپایگانی: نماز و روزه پدر یا مادر را قضا كند بمیرد، چنانچه بین مرگ پدر یامادر و مرگ او به قدری طول كشیده كه می توانسته قضای نماز و روزه آنها را بجاآورد بر پسر دوم چیزی واجب نیست و اگر این مقدار طول نكشیده قضای آنها بر پسردوم واجب است بنابر احتیاط. نماز و روزه پدر را قضا كند بمیرد برپسر دوم چیزی واجب نیست .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com