تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1215
كسی كه نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط كند و تكبیر بگوید و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نماید.پس اگر یك ركعت نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از دو سجده تشهد بخواند وسلام دهد، و اگر دو ركعت نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از دو سجده یك ركعت دیگر مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

مسئله شماره:1216
نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد،آیت الله گلپایگانی: و آن را آهسته بخوانند، و احتیاط واجب آن است كه "بسم الله " آن راهم آهسته بگویند. و احتیاط واجب آن است كه سوره حمد و "بسم الله " آن را هم آهسته بگوید.

مسئله شماره:1217
اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی كه خوانده درست بوده ، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن راتمام نماید.

مسئله شماره:1218
اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد كه ركعتهای نمازش كم بوده ،چنانچه كاری كه نماز را باطل می كند انجام نداده ، باید آنچه از نماز را كه نخوانده بخواند و برای سلام بیجا دو سجده سهو نماید، و اگر كاری كه نماز را باطل می كندانجام داده ، مثلا پشت به قبله كرده ، باید نماز را دوباره بجا آورد.

مسئله شماره:1219
اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد كسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده ،مثلا در شك بین سه و چهار یك ركعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1220
اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد كسری نماز كمتر از نماز احتیاطبوده ، مثلا در شك بین دو و چهار، دو ركعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز راسه ركعت خوانده ، آیت الله گلپایگانی: چنانچه منافی بجا نیاورده باشد، بنابر احتیاط لازم كسری را تمام كند ونماز را دوباره بخواند. باید كسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند.

مسئله شماره:1221
اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد كسری نماز بیشتر از نماز احتیاطبوده ، مثلا در شك بین سه و چهار یك ركعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز رادو ركعت خوانده ، چنانچه بعد از نماز احتیاط كاری كه نماز را باطل می كند انجام داده ، مثلا پشت به قبله كرده ، باید نماز را دوباره بخواند و اگر كاری كه نماز راباطل می كند انجام نداده ، آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط لازم ... باید دو ركعت كسری نمازش را بجا آورد و نماز راهم دوباره بخواند.

مسئله شماره:1222
اگر بین دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتیاطایستاده یادش بیاید كه نماز را دو ركعت خوانده ، لازم نیست دو ركعت نماز احتیاطنشسته را بخواند.

مسئله شماره:1223
اگر بین سه و چهار شك كند و موقعی كه دو ركعت نماز احتیاط نشسته یا یك ركعت ایستاده را می خواند یادش بیاید كه نماز را سه ركعت خوانده ، آیت الله گلپایگانی: باید نماز احتیاط را رها كند و بنا بر احتیاط لازم كسری را بجا آوردو نماز را دوباره بخواند.باید نماز احتیاط را تمام كند و نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1224
اگر بین دو و سه وچهار شك كند و موقعی كه دو ركعت نماز احتیاط ایستاده را می خواند پیش از ركوع ركعت دوم یادش بیاید كه نماز را سه ركعت خوانده آیت الله گلپایگانی: باید نماز احتیاط را رها كند و بنابر احتیاط لازم كسری را بجا آوردو نماز را دوباره بخواند. باید بنشیند و نماز احتیاط را یك ركعتی تمام كند و بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند.

مسئله شماره:1225
اگر در بین نماز احتیاط بفهمد كسری نمازش بیشتر یا كمتر از نمازاحتیاط بوده ، آیت الله گلپایگانی: باید آن را رها كند و بنابر احتیاط لازم كسری نماز را بجا آورد ونماز را دوباره بخواند، مثلا در شك بین سه و چهار، اگر موقعی كه دو ركعت نمازاحتیاط نشسته را می خواند، یادش بیاید كه نماز را دو ركعت خوانده ، باید نمازاحتیاط نشسته را رها كند و دو ركعت كسری نماز را بخواند و نماز را هم دوباره بجا آورد. چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق كسری نمازش تمام كند بایدآن را رها كند وكسری نماز را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند مثلا در شك بین سه و چهار اگر موقعی كه دو ركعت نماز احتیاط نشسته رامی خواند یادش بیاید كه نماز را دو ركعت خوانده ، چون نمی تواند دو ركعت نشسته را به جای دو ركعت ایستاده حساب كند به احتیاط واجب باید نماز احتیاطنشسته را رها كند و دو ركعت كسری نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره بجاآورد

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com