تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1126
دوازده چیز نماز را باطل می كند و آنها را مبطلات می گویند:اول : آنكه در بین نماز یكی از شرطهای آن از بین برود مثلا در بین نماز بفهمد مكانش غصبی است . آیت الله گلپایگانی: و وقت وسعت داشته باشد و بتواند از آن مكان غصبی بیرون برود، ولی اگر وقت تنگ باشد به طوری كه اگر بخواهد بعد از بیرون رفتن نماز را بخواند قضامی شود، نماز باطل نمی شود، ولی باید آن را در حال بیرون رفتن تمام كند و همچنین اگر نتواند بیرون برود مثل محبوس (زندانی )، باید در همان جا نماز را تمام كند وصحیح است .

مسئله شماره:1127
كسی كه بی اختیار خوابش برده اگر نداند كه در بین نماز خوابش برده یابعد از آن بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . ولی اگرتمام شدن نماز را بداند و شك كند كه خواب در بین نماز بوده یا بعد نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1128
اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شك كند كه بعد از نماز بوده یا دربین نماز یادش رفته كه مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1129
اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شك كند كه در سجده آخر نمازاست یا در سجده شكر باید آن نماز را دوباره بخواند.

مسئله شماره:1130
هرگاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشدبنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولی اگر از روی فراموشی یاناچاری یا برای كار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن ، دستها را روی هم بگذارد،اشكال ندارد.

مسئله شماره:1131
آیت الله گلپایگانی: اگر عمدا سر را به پشت برگرداند نمازش باطل است و اگر سهوا سر رابه این مقدار برگرداند احتیاط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواندولی اگر سر را به طرف راست یا چپ بگرداند عمدا باشد یا اشتباها نمازش باطل نمی شود ولی كراهت دارد. اگر عمدا همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است ، بلكه اگر سهوا هم صورت را به این مقدار برگرداند احتیاطواجب آن است كه نماز را دوباره بخواند و لازم نیست كه نماز اول را تمام نماید،ولی اگر سر را كمی بگرداند عمدا باشد یا اشتباها نمازش باطل نمی شود.

مسئله شماره:1132
اگر كلمه ای بگوید كه یك حرف دارد چنانچه آن كلمه معنی داشته باشد مثل (ق ) كه در زبان عرب به معنای این است كه "نگهداری كن " چنانچه معنی آن رابداند و قصد آن را نماید نمازش باطل می شود، بلكه اگر قصد معنای آن رانكند ولی ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.

مسئله شماره:1133
سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشیدن در نماز اشكال ندارد ولی گفتن آخ وآه و مانند اینها كه دو حرف است اگر عمدی باشد نماز را باطل می كند.

مسئله شماره:1134
اگر كلمه ای را به قصد ذكر بگوید، مثلا به قصد ذكر بگوید: "الله اكبر" ودر موقع گفتن آن ، صدا را بلند كند كه چیزی را به دیگری بفهماند اشكال ندارد ولی چنانچه به قصد این كه چیزی به كسی بفهماند بگوید اگرچه قصد ذكر هم داشته باشدنماز باطل می شود.

مسئله شماره:1135
خواندن قرآن در نماز غیر از چهار سوره ای كه سجده واجب دارد و دراحكام جنابت گفته شد و نیز دعا كردن در نماز اشكال ندارد اگر چه به فارسی یا زبان دیگر باشد. آیت الله گلپایگانی: ولی احتیاط مستحب آن است كه به غیر عربی دعا نكند.

مسئله شماره:1136
اگر چیزی از حمد و سوره و ذكرهای نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید اشكال ندارد. آیت الله گلپایگانی: ولی اگر از روی وسواس چند مرتبه بگوید، نماز باطل می شود.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com