تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1357
كسی كه می داند مسافر است و باید نماز را شكسته بخواند، اگر در غیرچهار مكانی كه در مسأله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند نمازش باطل است . ونیز اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند باید نماز را دوباره بخواند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، آیت الله گلپایگانی: قضا لازم نیست . بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

مسئله شماره:1358
كسی كه می داند مسافر است و باید نماز را شكسته بخواند، آیت الله گلپایگانی: اگر غفلت كند وتمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید، نمازش باطل است و باید دوباره شكسته بخواند و اگر در خارج از وقت یادش بیاید، قضا ندارد. اگر فراموش كند و بدون توجه و به طور عادت تمام بخواند نمازش باطل است ، و نیز اگر حكم مسافر و سفر خود را فراموش كرده باشد در صورتی كه وقت داشته باشد نمازش رادوباره بخواند بلكه اگر وقت هم گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

مسئله شماره:1359
مسافری كه نمی داند باید نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1360
مسافری كه می داند باید نماز را شكسته بخواند اگر بعضی از خصوصیات آن رانداند مثلا نداند كه در سفر هشت فرسخی باید شكسته بخواند چنانچه تمام بخواند آیت الله گلپایگانی: نمازش باطل است ، ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد.در صورتی كه وقت باقی است ، باید نماز شكسته بخواند، و اگر وقت گذشته بایدشكسته قضا نماید.

مسئله شماره:1361
مسافری كه می داند باید نماز را شكسته بخواند اگر به گمان اینكه سفر اوكمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند وقتی بفهمد كه سفرش هشت فرسخ بوده ، نمازی را كه تمام خوانده باید دوباره شكسته بخواند آیت الله گلپایگانی: و اگر بعد از اینكه وقت گذشته بفهمد، قضا لازم نیست . و اگر وقت هم گذشته بایدشكسته قضا نماید.

مسئله شماره:1362
اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت یادش بیاید باید شكسته به جا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضای آن نمازبر او واجب نیست .

مسئله شماره:1363
كسی كه باید نماز را تمام بخواند، اگر شكسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است .

مسئله شماره:1364
اگر مشغول نماز چهار ركعتی شود و در بین نماز یادش بیاید كه مسافر است یا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته ، بایدنماز را دو ركعتی تمام كند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است ودر صورتی كه به مقدار خواندن یك ركعت هم وقت داشته باشد باید نماز را شكسته بخواند. آیت الله گلپایگانی: و اما اگر قصد ملاقات شخصی را داشت و گمان می كرد سر هفت فرسخی است بعد معلوم شود كه در سر هشت فرسخی است نمازش را باید تمام بخواند مگر آن كه فعلا قصد سفر هشت فرسخی نماید.

مسئله شماره:1365
اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلا نداند كه اگرچهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد باید شكسته بخواند، چنانچه به نیت نماز چهار ركعتی مشغول نماز شود و پیش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد بایدنماز را دو ركعتی تمام كند و اگر در ركوع ملتفت شود نمازش باطل است و درصورتی كه به مقدار یك ركعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شكسته بخواند.

مسئله شماره:1366
مسافری كه باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسأله به نیت نماز دو ركعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد باید نماز را چهارركعتی تمام كند و احتیاط مستحب آن است كه بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار ركعتی بخواند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com