تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:898
نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است : حمام ، زمین نمكزار، مقابل انسان ، مقابل دری كه باز است ، در جاده و خیابان و كوچه اگر برای كسانی كه عبور می كنند زحمت نباشد. و چنانچه زحمت باشد حرام آیت الله گلپایگانی: و نماز باطل است . مقابل آتش ... ولی نمازباطل نیست ، مقابل آتش و چراغ ، در آشپزخانه و هر كجا كه كوره آتش باشد،مقابل چاه و چاله ای كه محل بول باشد، روبروی عكس و مجسمه چیزی كه روح دارد،مگر آنكه روی آن پرده بكشند، در اطاقی كه جنب در آن باشد، در جایی كه عكس باشداگر چه روبروی نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان .
مسئله شماره:899
كسی كه در محل عبور مردم نماز می خواند، یا كسی روبروی اوست ، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد كافی است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com