تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:848
در سه صورت كه تفصیل آنها بعدا گفته می شود، اگر بدن یا لباس نمازگزارنجس باشد، نماز او صحیح است : اول : آنكه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی كه دربدن او است ، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد. دوم : آنكه بدن یا لباس او به مقدار كمتر از درهم كه تقریبا به اندازه یك اشرفی می شود، به خون آلوده باشد. سوم : آنكه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است : اول : آنكه لباسهای كوچك او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. دوم : آنكه لباس زنی كه پرستار بچه است ،نجس شده باشد. و احكام این پنج صورت مفصلا در مسائل بعد گفته می شود.
مسئله شماره:849
اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، چنانچه طوری است كه آب كشیدن بدن یا لباس یا عوض كردن لباس برای بیشتر مردم آیت الله گلپایگانی: سخت است ، تا وقتی ...یا برای خصوص او سخت است ، تا وقتی كه زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است ،می تواند با آن خون نماز بخواند. و همچنین است اگر چركی كه با خون بیرون آمده یا دوایی كه روی زخم گذاشته اند و نجس شده ، در بدن یا لباس او باشد.
مسئله شماره:850
اگر خون بریدگی و زخمی كه به زودی خوب می شود و شستن آن آسان است ، دربدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است .
مسئله شماره:851
اگر جایی از بدن یا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود،جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده می شود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
مسئله شماره:852
اگر از توی دهان و بینی و مانند اینهاست خونی به بدن یا لباس برسد آیت الله گلپایگانی: در صورتی كه زیادتر از متعارف تجاوز به اطراف نكرده باشد نماز با آن صحیح است اگرچه احتیاط آن است كه با آن نماز نخواند و همچنین خون بواسیر درصورتی كه دانه هایش بیرون نباشد و اما با خون بواسیری كه دانه های آن بیرون است می شود نماز خواند و مراعات این احتیاط لازم نیست . احتیاط واجب آن است كه با آن نماز نخواند ولی با خون بواسیرمیشود نماز خواند اگر چه دانه هایش در داخل باشد
مسئله شماره:853
كسی كه بدنش زخم است اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و ندانداز زخم است یا خون دیگر با آن نماز خواندن مانعی ندارد. آیت الله گلپایگانی: اگرچه احتیاط مستحب آن است كه با آن نماز نخواند.

مسئله شماره:854
اگر چند زخم در بدن باشد و به طوری نزدیك هم باشند كه یك زخم حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد. ولی اگر به قدری از هم دور باشند كه هر كدام یك زخم حساب شود، هر كدام كه خوب شد، بایدبرای نماز بدن و لباس را از خون آن ، آب بكشد. آیت الله گلپایگانی: اگر چه مجموع زیادتر از درهم باشد.

مسئله شماره:855
اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس آیت الله گلپایگانی: یا استحاضه یا خون سگ یا خوك یا كافر یا مردار یا حیوان حرام گوشت ،در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است . ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت ، اگر چه در چند جای بدن و لباس باشد، در صورتی كه روی هم كمتر از درهم باشد (كه تقریبا به اندازه اشرفی می شود) نماز خواندن با آن اشكال ندارد. در بدن یا لباس نمازگزارباشد، نماز او باطل است ، و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار نباشد. ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت ، وخون سگ و خوك و كافر و مردار و حیوان حرام گوشت ، اگر چه در چند جای بدن ولباس باشد، در صورتی كه روی هم كمتر از درهم باشد (كه تقریبا به اندازه یك اشرفی می شود) نماز خواندن با آن اشكال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است كه ازخون سگ و كافر و مردار و حیوان حرام گوشت ، اجتناب كند.
مسئله شماره:856
خونی كه به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد، یك خون حساب می شود. ولی اگر پشت آن ، جدا خونی شود، آیت الله گلپایگانی: و به واسطه اتصال ، یك خون حساب نشود، باید هر كدام را جدا حساب نمود... بنابر احتیاط واجب باید هر كدام را جداحساب نمود. پس اگر خونی كه در پشت و روی لباس است ، روی هم كمتر ازدرهم باشد نماز با آن صحیح ، و اگر بیشتر باشد، نماز با آن نماز باطل است .
مسئله شماره:857
اگر خون روی لباسی كه آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد، و یا به آستر بریزد و روی لباس خونی شود، باید هر كدام را جدا حساب نمود. پس اگرخون روی لباس و آستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح ، و اگر بیشتر باشد،نماز با آن باطل است .
مسئله شماره:858
اگر خون بدن یا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد، درصورتی كه خون و رطوبتی كه به آن رسیده ، به اندازه درهم یا بیشتر شود و اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است . بلكه اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشودو اطراف را هم آلوده نكند، نمازخواندن با آن اشكال دارد. آیت الله گلپایگانی: مگر آنكه آب در خون مستهلك شود. ولی اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بین برود، نماز صحیح است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com