تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1263
هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدا كم یا زیاد كند اگر چه یك حرف آن باشد نماز باطل است .

مسئله شماره:1264
اگر به واسطه ندانستن مسأله ، آیت الله گلپایگانی: چیزی از واجبات نماز را كم یا زیاد كند، نماز باطل است . چیزی از اجزاء نماز را كم یا زیاد كند اگر آن جزء، ركن نباشد نمازش صحیح است اگر جاهل قاصر باشد، و الا به احتیاطواجب نماز باطل است . آیت الله گلپایگانی: ولی چنانچه به واسطه ندانستن مسأله ، حمد و سوره نماز صبح و مغرب وعشا را آهسته بخواند، یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند، یا درمسافرت ، نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعتی بخواند، نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1265
اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند، و اگر بعد ازنماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضانماید.

مسئله شماره:1266
اگر بعد از رسیدن به ركوع یادش بیاید كه دو سجده از ركعت پیش فراموش كرده نمازش باطل است ، و اگر پیش از رسیدن به ركوع یادش بیاید باید برگردد ودو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز راتمام كند. آیت الله گلپایگانی: و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب ، برای ایستادن ببجا دو سجده سهوبنماید.

مسئله شماره:1267
اگر پیش از گفتن " السلام علینا " یادش بیاید كه دو سجده ركعت آخر رابجا نیاورده باید دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

مسئله شماره:1268
اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید كه یك ركعت یا بیشتر، از آخر نمازنخوانده ، باید مقداری را كه فراموش كرده بجا آورد.

مسئله شماره:1269
اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید كه یك ركعت یا بیشتر از آخر نماز رانخوانده چنانچه كاری انجام داده كه اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نمازرا باطل می كند مثلا پشت به قبله كرده ، نمازش باطل است و اگر كاری كه عمدی وسهوی آن نماز را باطل می كند انجام نداده باید فورا مقداری كه فراموش كرده بجاآورد. آیت الله گلپایگانی: و برای سلام زیادی دو سجده سهو بنماید.

مسئله شماره:1270
هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد كه اگر در نماز عمدا یا سهوااتفاق بیفتد نماز را باطل می كند مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید كه دو سجده آخر را بجا نیاورده نمازش باطل است ولی اگر پیش از انجام كاری كه نماز را باطل می كند یادش بیاید باید برگردد و دو سجده ای را كه فراموش كرده بجا آورد و تشهد و سلام را دوباره بعد از آن بگوید و دو سجده سهو برای سلامی كه اول گفته بجا آورد و نمازش صحیح است آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . و احتیاط مستحب آن است كه اصل نماز را بعد از آن اعاده نماید.

مسئله شماره:1271
اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده آیت الله گلپایگانی: یا از روی جهل و غفلت یا فراموشی ، پشت به قبله یا به طرف راست یابه طرف چپ قبله ، بجا آورده ، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نماید.ولی اگر تفحص از قبله كرده و در تشخیص قبله اشتباه نموده ، اگر در وقت ملتفت شود باید دوباره نماز را بخواند و اگر در خارج وقت باشد قضا ندارد، بلی احتیاطمستحب قضای آن است .، یا پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله بجا آورده ، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com