تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1251
سجده و تشهدی را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز قضای آن را بجامی آورد باید تمام شرایط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن وشرطهای دیگر را داشته باشد.

مسئله شماره:1252
اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش كند مثلا یك سجده از ركعت اول ویك سجده از ركعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را باسجده های سهوی كه برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین كند كه قضای كدام یك از آنها است .

مسئله شماره:1253
اگر یك سجده و تشهد را فراموش كند احتیاط واجب آن است كه هركدام را اول فراموش كرده اول قضا نماید واگر نداند كدام اول فراموش شده باید احتیاطایك سجده و تشهد و بعد یك سجده دیگر بجا آورد یا یك تشهد و یك سجده و بعدیك تشهد دیگر بجا آورد تا یقین كند سجده و تشهد را به ترتیبی كه فراموش كرده قضا نموده است .

مسئله شماره:1254
اگر به خیال این كه اول سجده را فراموش كرده اول قضای آن را بجا آوردو بعد از خواندن تشهد یادش بیاید كه اول تشهد را فراموش كرده احتیاط واجب آن است كه دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال این كه اول تشهد رافراموش كرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید كه اول سجده را فراموش كرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

مسئله شماره:1255
اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد كاری كند كه اگر عمدا یا سهوادر نماز اتفاق بیافتد نماز باطل می شود مثلا پشت به قبله نماید باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است . آیت الله گلپایگانی: ولی احتیاط مستحب آن است كه بعد از قضای سجده و تشهد دوباره نماز رابخواند.

مسئله شماره:1256
اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید كه یك سجده از ركعت آخر رافراموش كرده آیت الله گلپایگانی: چنانچه كاری كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می كند مثل پشت كردن به قبله انجام نداده ، بنابر احتیاط واجب باید به قصد این كه وظیفه خود را انجام داده باشد، سجده فراموش شده و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجده بجا آورد و نیزاگر یادش بیاید كه تشهد ركعت آخر را فراموش كرده ، باید احتیاطا به قصد این كه وظیفه خود را انجام داده باشد، تشهد را بخواند وبعد از آن ، سلام دهد و دو سجده سهو بنماید. باید قضای سجده ای را كه فراموش كرده بجا آورد و بعد از آن دوسجده سهو بجا آورد چه كاری كه نماز را باطل می كند كرده باشد یا نه و اگرتشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

مسئله شماره:1257
اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد كاری كند كه برای آن سجده سهوواجب می شود مثل آن كه سهوا حرف بزند آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا كند، و غیر از سجده سهوی كه برای قضای سجده یا تشهد می نماید، دو سجده سهو دیگر بنماید. باید سجده یا تشهد را قضا كند.

مسئله شماره:1258
اگر نداند كه سجده را فراموش كرده یا تشهد را آیت الله گلپایگانی: واجب است ... به احتیاط واجب بایدهر دو را قضا نماید و هر كدام را اول بجا آورد اشكال ندارد و باید یك بار سجده سهو نیز بجا آورد.

مسئله شماره:1259
اگر شك دارد كه سجده یا تشهد را فراموش كرده یا نه واجب نیست قضانماید.

مسئله شماره:1260
اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش كرده و شك كند كه پیش از ركوع ركعت بعد بجا آورده یا نه آیت الله گلپایگانی: احتیاط مستحب ...، احتیاط واجب آن است كه آن را قضا نماید.

مسئله شماره:1261
كسی كه باید سجده یا تشهد را قضا نماید اگر برای كار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط لازم ... باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا آورد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com