تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1480
اگر مأموم یك مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد، واگر یك زن باشد، مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد كه جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد، و اگر یك مرد و یك زن ، یا یك مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند، و اگرچند مرد یا چند زن باشند، مستحب است پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و چندزن باشند، مستحب است مردها عقب امام و زنها پشت مردها بایستند.

مسئله شماره:1481
آیت الله گلپایگانی: در نماز میت كه امامت زن بر زنان جایز است ، بهتر است كه ردیف یكدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد. اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتیاط آن است كه امام كمی جلوتر بایستد.

مسئله شماره:1482
مستحب است امام در وسط بایستد و اهل علم و كمال و تقوی در صف اول بایستند.

مسئله شماره:1483
مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین كسانی كه در یك صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یكدیگر باشد.

مسئله شماره:1484
مستحب است بعد از گفتن "قد قامت الصلاة" مأمومین برخیزند.

مسئله شماره:1485
مستحب است امام جماعت حال مأمومی را كه از دیگران ضعیف تر است رعایت كند آیت الله گلپایگانی: و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه كسانی كه به اواقتدا كرده اند، مایلند. و عجله نكند تا افراد ضعیف به او برسند، و نیز مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه كسانی كه به او اقتدا كرده اندمایلند.

مسئله شماره:1486
مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهایی كه بلند می خواندصدای خود را بقدری بلند كند كه دیگران بشنوند ولی باید بیش از اندازه صدا رابلند نكند.

مسئله شماره:1487
اگر امام در ركوع بفهمد كسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، اگر چه بفهمد كس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com