تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1460
موقعی كه مأموم نیت می كند باید امام را معین نماید، ولی دانستن اسم او لازم نیست ، مثلا اگر نیت كند اقتدا می كنم به امام حاضر نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1461
مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند ولی اگرركعت اول یا دوم او، ركعت سوم یا چهارم امام باشد باید حمد و سوره را بخواند.

مسئله شماره:1462
اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود اگر چه كلمات را تشخیص ندهد، باید آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط... حمد و سوره را نخواندو اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد.

مسئله شماره:1463
اگر مأموم بعضی از كلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتیاط واجب آن است كه حمد و سوره را نخواند.

مسئله شماره:1464
اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند یا خیال كند صدایی را كه می شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1465
اگر شك كند كه صدای امام را می شنود یا نه ، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای كس دیگر، آیت الله گلپایگانی: می تواند به قصد قربت مطلقه حمد و سوره بخواند. می تواند حمد و سوره بخواند.

مسئله شماره:1466
آیت الله گلپایگانی: حمد و سوره خواندن مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر كراهت دارد و مستحب است به جای آن ذكر بگوید. مأموم باید در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذكر بگوید.

مسئله شماره:1467
مأموم نباید تكبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید بلكه احتیاط واجب آن است كه تا تكبیر امام تمام نشده ، تكبیر نگوید.

مسئله شماره:1468
آیت الله گلپایگانی: اگر مأموم سلام امام را بشنود یا بداند چه وقت سلام می گوید، احتیاطمستحب آن است كه پیش از امام سلام نگوید و چنانچه عمدا یا سهوا پیش از امام سلام دهد نمازش صحیح است و لازم نیست دوباره با امام سلام دهد. اگر مأموم پیش از امام عمدا هم سلام دهد نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1469
اگر مأموم غیر از تكبیرة الاحرام آیت الله گلپایگانی: آیةالله گلپایگانی قید "سلام " را ذكر نفرموده اند. و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش ازامام بگوید اشكال ندارد ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه وقت می گوید،احتیاط مستحب آن است كه پیش از امام نگوید.

مسئله شماره:1470
مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می شود كارهای دیگر آن مانند ركوع و سجود را با امام یا كمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمدا پیش از امام یامدتی بعد از امام انجام دهد، آیت الله گلپایگانی: معصیت كرده ، و احتیاط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. معصیت كرده و لی نمازش صحیح است ، اما اگر دردو ركن پشت سر هم از امام جلو یا عقب بیفتد بنابر احتیاط واجب باید نماز راتمام كند و دوباره بخواند، اگر چه بعید نیست نمازش صحیح باشد و فرادی شود.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com