تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1453
امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل وحلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند، و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد. آیت الله گلپایگانی: بلكه در غیر نماز میت ، احتیاط لازم آن است كه زن امامت نكند هر چندمأموم زن باشد و اقتدا كردن بچه ممیز كه خوب و بد را می فهمد، به بچه ممیز دیگرمانعی ندارد. و اقتدا كردن بچه ممیز كه خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست . و احتیاط واجب آن است كه امام زن نیز مرد باشد.

مسئله شماره:1454
امامی را كه عادل می دانسته ، اگر شك كند به عدالت خود باقی است یانه ، می تواند به او اقتدا نماید.

مسئله شماره:1455
كسی كه ایستاده نماز می خواند نمی تواند به كسی كه نشسته یا خوابیده نمازمی خواند اقتدا كند و كسی كه نشسته نماز می خواند نمی تواند به كسی كه خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید.

مسئله شماره:1456
كسی كه نشسته نماز می خواند می تواند به كسی كه نشسته نماز می خواند اقتداكند و همچنین كسی كه خوابیده است می تواند به كسی كه نشسته نماز می خوانداقتداكند آیت الله گلپایگانی: و اما كسی كه خوابیده نماز می خواند، اگر بخواهد به كسی كه خوابیده نمازمی خواند اقتدا نماید اشكال دارد. ولی كسی كه نشسته نماز می خواند نمی تواند به كسی كه خوابیده نمازمی خواند، اقتدا نماید.

مسئله شماره:1457
اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نمازبخواند می شود به او اقتدا كرد ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواندبنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا كرد.

مسئله شماره:1458
اگر امام مرضی دارد كه نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری كند بنابر احتیاط واجب نمی شود به او اقتدا كرد.

مسئله شماره:1459
آیت الله گلپایگانی: كسی كه مرض خوره یا پیسی دارد مكروه است امام جماعت شود. بنابر احتیاط واجب كسی كه مرض خوره یا پیسی دارد، نباید امام جماعت شود.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com