تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1507
نماز آیات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد، و دستور آن این است كه انسان بعد از نیت ، تكبیر بگوید و یك حمد و یك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه ، و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد وركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

مسئله شماره:1508
در نماز آیات ممكن است انسان بعد از نیت و تكبیر و خواندن حمد،َیه های یك سوره را پنج قسمت كند و یك آیه یا بیشتر آیت الله گلپایگانی: یا كمتر... از آن را بخواند وبه ركوع رود و سر بردارد و بدون این كه حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواندو به ركوع رود و همین طور تا پیش از ركوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصدسوره "قل هو الله احد" بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به ركوع رود، بعد بایستد وبگوید: "قل هو الله احد" دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بایستد و بگوید: "الله الصمد" باز به ركوع رود و بایستد و بگوید: "لم یلد و لم یولد" و برود به ركوع بازهم سربردارد و بگوید: "و لم یكن له كفوا احد" و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعداز سربرداشتن ، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و بعد ازسجده دوم ، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. آیت الله گلپایگانی: و نیز جایز است كه به كمتر از پنج قسمت تقسیم نماید، لیكن هر وقت سوره را تمام كرد، لازم است حمد را قبل از ركوع بعدی بخواند.

مسئله شماره:1509
اگر در یك ركعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند، مانعی ندارد.

مسئله شماره:1510
چیزهایی كه در نماز یومیه واجب و مستحب است ، در نماز آیات هم واجب و مستحب می باشد، ولی در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه آیت الله گلپایگانی: بگوید "الصلاة". به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة".

مسئله شماره:1511
مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگوید "سمع الله لمن حمده " و نیزپیش از ركوع و بعد از آن تكبیر بگوید، ولی بعد از ركوع پنجم و دهم ، گفتن تكبیر مستحب نیست .

مسئله شماره:1512
مستحب است پیش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند،و اگر فقط یك قنوت پیش از ركوع دهم بخواند، كافی است .

مسئله شماره:1513
اگر در نماز آیات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جایی نرسد،نماز باطل است .

مسئله شماره:1514
اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است یا در ركوع اول ركعت دوم ،و فكرش به جایی نرسد، نماز باطل است . ولی اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده یا پنج ركوع ، چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده ، باید ركوعی را كه شك داردبجا آورده یا نه ، بجا آورد. واگر برای رفتن به سجده خم شده ، باید به شك خوداعتنا نكند.

مسئله شماره:1515
هر یك از ركوعهای نماز آیات ركن است كه اگر عمدا یا اشتباها كم یا زیاد شود، نماز باطل است

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com