تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:919
"اشهد ان علیا ولی الله " جزو اذان و اقامه نیست ، ولی خوب است بعداز "اشهد ان محمدا رسول الله " به قصد قربت گفته شود.
مسئله شماره:920
بین جمله های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود. و اگر بین آنها بیشتر ازمعمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را از سر بگیرد.
مسئله شماره:921
اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد، چنانچه غنا شود یعنی به طور آوازه خوانی كه در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگویدحرام است ، و اگر غنا نشود مكروه می باشد.
مسئله شماره:922
در پنج نماز اذان ساقط می شود : اول : نماز عصر روز جمعه . دوم :نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذی حجه است . سوم : نماز عشای شب عید قربان برای كسی كه در مشعر الحرام باشد. چهارم : نماز عصر و عشای زن مستحاضه . پنجم :نماز عصر و عشای كسی كه نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری كند. و دراین پنج نماز در صورتی اذان ساقط می شود كه با نماز قبلی فاصله نشود، یا فاصله كمی بین آنها آیت الله گلپایگانی: و فاصله شدن نافله كافی است برای عدم سقوط اذان ، بنابر اقوی . باشد، ولی فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد.
مسئله شماره:923
اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، كسی كه با آن جماعت نمازمی خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.
مسئله شماره:924
اگر برای آیت الله گلپایگانی: خواندن نماز به مسجد رود... خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده ،تا وقتی كه صفها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده آیت الله گلپایگانی: می تواند برای نماز خود، اذان بگوید و اقامه نگوید. نمی تواند برای نماز خوداذان و اقامه بگوید، در صورتی كه برای جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد.
مسئله شماره:925
در جایی كه عده ای مشغول نماز جماعتند یا نماز آنان تازه تمام شده وصفها به هم نخورده است ، اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت دیگری كه بر پامی شود نماز بخواند، آیت الله گلپایگانی: با شش شرط... با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود: اول : آنكه برای آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. دوم : آنكه نماز جماعت باطل نباشد. سوم :َنكه نماز او و نماز جماعت در یك مكان باشد. پس اگر نماز جماعت داخل مسجدباشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید. آیت الله گلپایگانی: عبارت آیةالله گلپایگانی ، مانند آیةالله خویی است . با این تفاوت كه درشرط چهارم می فرمایند: "و اگر در مسجد نباشد، رجاءا بگوید.
مسئله شماره:926
آیت الله گلپایگانی: اگر در یكی از شرطهایی كه در مسأله قبل گفته شد شك كند، چنانچه رجاءااذان و اقامه بگوید، مطابق با احتیاط عمل كرده است . اگر در شرط دوم از شرطهایی كه در مسأله پیش گفته شده شك كند یعنی شك كند كه نماز جماعت صحیح بوده یا نه ، اذان و اقامه از او ساقط است . ولی اگردر یكی از دو شرط دیگر شك كند، مستحب است اذان و اقامه بگوید.
مسئله شماره:927
كسی كه اذان و اقامه دیگری را می شنود، مستحب است هر قسمتی را كه می شنود بگوید. آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . ولی در حكایت اقامه كه از دیگری بشنود از "حی علی الصلاة" تا "حی علی خیر العمل " را به امید ثواب بگوید.
مسئله شماره:928
كسی كه اذان و اقامه دیگری را شنیده ، چه با او گفته باشد یا نه ، درصورتی كه بین آن اذان و اقامه و نمازی كه می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد،می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.
مسئله شماره:929
اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان از او ساقط نمی شود. بلكه اگر قصد لذت هم نداشته باشد، ساقط شدن اذان اشكال دارد. آیت الله گلپایگانی: اگر چه خالی از وجه نیست .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com