تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1533
بعد از مرگ انسان می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او كه در زندگی بجا نیاورده ، دیگری را اجیر كنند یعنی به او مزد دهند كه آنها را بجا آورد و اگركسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است .

مسئله شماره:1534
انسان می تواند برای بعضی از كارهای مستحبی مثل زیارت قبر پیغمبر وامامان علیهم السلام ، از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می تواند كار مستحبی راانجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.

مسئله شماره:1535
كسی كه برای نماز قضای میت اجیر شده باید یا مجتهد باشد یا مسایل نماز را از روی تقلید صحیح ، بداند. آیت الله گلپایگانی: یا آنكه عمل به احتیاط كند، در صورتی كه موارد احتیاط را كاملا بداند.

مسئله شماره:1536
اجیر باید موقع نیت ، میت را معین نماید، و لازم نیست اسم او رابداند. پس اگر نیت كند از طرف كسی نماز می خوانم كه برای اواجیر شده ام ، كافی است .

مسئله شماره:1537
اجیر باید خود را به جای میت فرض كند و عبادتهای او را قضانماید، آیت الله گلپایگانی: یا عمل خود را عمل میت فرض كند، و یا قصد كند واجب میت را بجاآورد، ولی اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه كند، كافی نیست . واگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه كند، كافی نیست .

مسئله شماره:1538
باید كسی را اجیر كنند كه اطمینان داشته باشند كه نماز را به صورت صحیح می خواند.

مسئله شماره:1539
كسی كه دیگری را برای نمازهای میت اجیر كرده اگر بفهمد كه عمل رابجا نیاورده یا باطل انجام داده باید دوباره اجیر بگیرد.

مسئله شماره:1540
هرگاه شك كند كه اجیر عمل را انجام داده یا نه ، آیت الله گلپایگانی: باید دوباره اجیر بگیرد، ولی اگر اجیر بگوید عمل را انجام داده ام ،كافی است و دوباره اجیر گرفتن لازم نیست ، و اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یانه ، گرفتن اجیر لازم نیست . اگر چه بگویدانجام داده ام ، باید دوباره اجیر بگیرد، ولی اگر شك كند كه عمل او صحیح بوده یا نه ، گرفتن اجیر لازم نیست .

مسئله شماره:1541
آیت الله گلپایگانی: یا با تیمم نماز می خواند، نمی شود برای نمازهای میت اجیر كرد، اگر چه نماز میت همان طور قضا شده باشد. كسی را كه عذری دارد و مثلا نشسته نماز می خواند نمی شود برای نمازهای میت اجیر كرد بلكه بنابر احتیاط واجب باید كسی را هم كه با تیمم یاجبیره نماز می خواند اجیر نكنند.

مسئله شماره:1542
مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود، و در بلند خواندن وآهسته خواندن نماز باید به تكلیف خود عمل نماید.

مسئله شماره:1543
لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه بدانندكه میت ترتیب نمازهای خود را می دانسته . آیت الله گلپایگانی: مگر در نمازهایی كه ادای آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر یامغرب و عشا از یك روز، چنانكه سابقا گذشت .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com