تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:900
نجس كردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است . وهر كس بفهمد كه نجس شده است ، باید فورا نجاست آن را برطرف كند. و احتیاط واجب آن است كه طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نكنند. و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمایند، آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . مگر آنكه واقف آن را جزو مسجد قرارنداده باشد.
مسئله شماره:901
اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا كمك لازم داشته باشد و پیدا نكند،تطهیر مسجد بر او واجب نیست . ولی آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب باید به كسی كه می تواند تطهیر كند، اطلاع دهد. اگر بی احترامی به مسجد باشد، بنابر احتیاطواجب باید به كسی كه می تواند تطهیر كند اطلاع دهد.
مسئله شماره:902
اگر جایی از مسجد نجس شود كه تطهیر آن بدون كندن یا خراب كردن آیت الله گلپایگانی: مقدار كمی از آن ممكن نباشد، باید آنجا را بكنند یا خراب نمایند. وپركردن و ساختن آن قسمت هم واجب نیست ، مگر اینكه خود كسی كه نجس كرده خراب كند، كه در این صورت بنابر احتیاط، باید آن قسمت را بسازد و یا پر كند. و اگرمسجد به نحوی نجس شده باشد كه برای تطهیر آن ناچار باشند تمام مسجد را خراب كنند، چنانچه متبرعی باشد كه بعد از تخریب ، آن را بسازد، خراب كردن آن جایزاست و الا جایز نیست . ولی اگر ممكن است ، باید ظاهر آن را بنابر احتیاط تطهیرنمایند. و اگر چیزی مانند آجر مسجد كه ممكن است آن را برگرداند، نجس شود، بایدبعد از تطهیر، بنابر احتیاط آن را به مسجد برگرداند. ممكن نیست ، باید آنجا را بكنند، یا اگر خرابی زیاد لازم نمی آید، خراب نمایند. و هزینه پركردن چاله و تعمیر خرابی بر كسی است كه مسجد را نجس كرده است و براشخاصی كه برای تطهیر مسجد جایی از آن را كندند یا قسمتی از آن را خراب نمودند،پر كردن جایی كه كنده اند و ساختن جایی كه خراب كرده اند، واجب نیست . ولی اگر آن كس كه نجس كرده بكند یا خراب كند، در صورت امكان باید پر كند و تعمیر نماید.
مسئله شماره:903
اگر مسجدی را غصب كنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند آیت الله گلپایگانی: یا به طوری خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نباشد، باز هم نجس كردن آن حرام است ، و تطهیر آن واجب است . كه دیگربه آن مسجد نگویند، باز هم بنابر احتیاط واجب ، نجس كردن آن حرام و تطهیر آن واجب است .
مسئله شماره:904
نجس كردن حرم امامان علیهم السلام ، حرام است . و اگر یكی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد، تطهیر آن واجب است . بلكه احتیاط واجب آن است كه اگر بی احترامی هم نباشد، آن را تطهیر كنند.

مسئله شماره:905
اگر حصیر مسجد نجس شود، آیت الله گلپایگانی: باید آن را آب بكشند... بنابر احتیاط واجب باید آن راآب بكشند. ولی چنانچه به واسطه آب كشیدن خراب می شود و بریدن جای نجس بهتراست ، آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . باید آن را ببرند. و اگر كسی كه نجس كرده ببرد، باید خودش اصلاح كند.
مسئله شماره:906
بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی احترامی به مسجد باشد حرام است . و همچنین بردن چیزی كه نجس شده در صورتی كه بی احترامی به مسجد باشد حرام است . آیت الله گلپایگانی: بلكه احتیاط مستحب آن است كه اگر بی احترامی هم نباشد، عین نجس رابه مسجد نبرند.

مسئله شماره:907
اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش كنند و سیاهی بكوبند واسباب چای در آن ببرند، در صورتی كه این كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نمازخواندن نشود، اشكال ندارد.
مسئله شماره:908
بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند. و همچنین نباید آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب ... صورت چیزهایی كه مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش كنند، و نقاشی چیزهایی كه روح ندارد مثل گل و بوته ، مكروه است .
مسئله شماره:909
اگر مسجد خراب هم شود، نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملك و جاده نمایند.
مسئله شماره:910
فروختن در و پنجره و چیزهایی دیگر مسجد حرام است ، و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد كنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخوردباید در مسجد دیگر مصرف شود. ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد می توانندآن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف تعمیرمسجد دیگر نمایند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com