تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:776
خانه كعبه كه در مكه معظمه می باشد قبله است ، و باید روبروی آن ، نمازخواند. ولی كسی كه دور است ، اگر طوری بایستد كه بگویند رو به قبله نمازمی خواند، كافی است . و همچنین است كارهای دیگری كه مانند سر بریدن حیوانات بایدرو به قبله انجام گیرد.
مسئله شماره:777
كسی كه نماز واجب را ایستاده می خواند، آیت الله گلپایگانی: باید صورت و سینه و شكم و جلوی پاهای او رو به قبله باشد. و احتیاطمستحب آن است كه انگشتان پای او هم رو به قبله باشد، به طوری كه بگویند پای اورو به قبله است . باید طوری بایستد كه بگویندرو به قبله ایستاده ، و لازم نیست زانوهای او و نوك پای او هم رو به قبله باشد.
مسئله شماره:778
كسی كه باید نشسته نماز بخواند، اگر نمی تواند به طور معمول بنشیند ودر موقع نشستن ، كف پاها را به زمین می گذارد، باید در موقع نماز صورت و سینه وشكم آیت الله گلپایگانی: و ساق پای او رو به قبله باشد. او رو به قبله باشد، و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.
مسئله شماره:779
كسی كه نمی تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد كه جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر ممكن نیست ، باید به پهلوی چپ طوری بخوابد كه جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر این را هم نتواند،باید به پشت بخوابد، به طوری كه آیت الله گلپایگانی: كف پاهای او... كف پای او رو به قبله باشد.
مسئله شماره:780
نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را باید رو به قبله بجا آورد. و در سجده سهو هم آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط لازم همین است . احتیاط مستحب همین است .
مسئله شماره:781
نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند. و اگر انسان دراین دو حال نماز مستحبی بخواند، لازم نیست رو به قبله باشد.
مسئله شماره:782
كسی كه می خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا كردن قبله كوشش نماید تایقین كند كه قبله كدام طرف است . آیت الله گلپایگانی: و اگر نتواند یقین پیدا كند، باید به گمانی كه از محراب مسجد... و می تواند به گفته دو شاهد عادل كه از روی نشانه های حسی شهادت می دهند، یا به قول كسی كه از روی قاعده علمی قبله رامی شناسد و محل اطمینان است ، عمل كند. و اگر اینها ممكن نشد، باید به گمانی كه ازمحراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راههای دیگر پیدا می شود، عمل نماید. حتی اگر از گفته فاسق یا كافری كه به واسطه قواعد علمی قبله را می شناسد گمان به قبله پیدا كند، كافی است .
مسئله شماره:783
كسی كه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویتری پیدا كند، نمی تواند به گمان خود عمل نماید. مثلا اگر میهمان از گفته صاحبخانه گمان به قبله پیدا كند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قویتری پیدا كند، نباید به حرف اوعمل نماید.
مسئله شماره:784
اگر برای پیدا كردن قبله وسیله ای ندارد، یا با اینكه كوشش كرده گمانش به طرفی نمی رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید چهار نماز به چهارطرف بخواند. و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد، باید به اندازه ای كه وقت دارد نماز بخواند. مثلا اگر فقط به اندازه یك نماز وقت دارد، باید یك نماز به هر طرفی كه می خواهد بخواند. آیت الله گلپایگانی: و بعد از وقت با علم به قبله بنابر احتیاط لازم نماز را قضا كند. وباید نمازها را طوری ... و باید نمازها را طوری بخواند كه یقین كند یكی ازآنها رو به قبله بوده ، یا اگر از قبله كج بوده ، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسیده است .
مسئله شماره:785
اگر یقین یا گمان كند كه قبله در یكی از دو طرف است ، باید به هر دوطرف نماز بخواند. ولی احتیاط مستحب آن است كه در صورت گمان ، به چهار طرف نماز بخواند.
مسئله شماره:786
كسی كه باید به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یامغرب و عشا را بخواند، آیت الله گلپایگانی: می تواند... بهتر آن است كه نماز اول را به هر چند طرف كه واجب است بخواند، بعد نماز دوم را شروع كند. آیت الله گلپایگانی: و می تواند هر دو را پشت سر هم ، یك طرف بجا آورد، و بعد به طرف دیگرشروع كند.
 
 

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com